stichting projecten zuid-afrika

Transparant, professioneel, veel kennis van Zuid-Afrika. Geregistreerde ANBI, CBF erkenning, 3x winnaar Transparantprijs.

U bent nu hier:

over stichting projecten zuid-afrika

Alle informatie over de manier waarop we de zaken hebben geregeld, de mensen achter SPZA en de ontstaansgeschiedenis vindt u op deze pagina. Zie ook Van identiteit tot resultaat.

Wij beantwoorden uw vragen graag. Stuur uw vraag via onze contactpagina en u ontvangt binnen enkele dagen een antwoord per email of telefoon.

Links

doelstelling, missie en visie

Onze doelstelling is vastgelegd in de statuten. Missie en visie zijn daarop gebaseerd.

doelstelling
De statutaire doelstelling van Stichting Projecten Zuid-Afrika is: "Bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen, jongeren en vrouwen in townships in Zuid-Afrika."

missie
De missie van SPZA is: Bijdragen aan een kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren in sloppenwijken en op boerderijen in Zuid-Afrika door het steunen van onderwijsprojecten. De projecten zijn verdeeld over drie programma's:

• Toegang tot onderwijs op kwalitatief betere scholen en training en begeleiding voor kleuterscholen.
• Extra activiteiten: leuk en leerzaam in een veilige omgeving, na school en in de schoolvakanties.
• Versterking van individuen, scholen en kleine organisaties. Tevens extra ondersteuning door bv. Workshops over fondsenwerving en netwerken voor scholen en organisaties en een speciale nieuwsbrief voor partners over donoren, fondsenwerving en specifieke vakinformatie.

visie
Ons ultieme doel oftewel onze visie is: Kinderen en jongeren in townships en op boerderijen groeien op zonder armoede en ontwikkelen zich tot evenwichtige, zelfverzekerde en sociale volwassenen die leven in de geest van het Afrikaanse Ubuntu.

Links:

 

ubuntu 540x280

vijf kernwaarden

We werken vanuit vijf kernwaarden:

ubuntu
De Afrikaanse filosofie Ubuntu ('ik ben omdat wij zijn, en omdat wij zijn, ben ik' oftewel 'I am, because we are; and since we are, therefore I am') is een centrale waarde in onze aanpak. Werken aan een betere wereld door iedereen, voor ons allemaal. Desmond Tutu beschreef Ubuntu als de essentie van het mens zijn. "What you do affects the whole world."

capaciteitsopbouw
Capaciteitsopbouw betekent leren. Leren is noodzakelijk voor ieder individu en iedere organisatie. Onder leren verstaan we o.a. leren van fouten èn van successen, ervan uit gaan dat alles beter kan en actief delen van kennis en kunde, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika.

ownership
We streven naar duurzame resultaten. Initiatief, eigenaarschap (ownership), en verantwoordelijkheid in Zuid-Afrika zijn cruciaal voor duurzame resultaten. Cordaid noemde onze aanpak "een modelvoorbeeld van de ontwikkeling naar duurzaamheid".

samenwerken en netwerken
Samenwerken en netwerken doen we in Nederland èn in Zuid-Afrika, en we moedigen anderen aan hetzelfde te doen. We hebben bijvoorbeeld netwerkdagen georganiseerd waar we samen met Nederlandse collega-organisaties kennis en kunde delen. We houden een netwerklijst bij van Nederlandse collega's, kleine organisaties die net als SPZA actief zijn in Zuid-Afrika.

transparantie
Transparantie betekent voor SPZA: streven naar eerlijke en open communicatie over ons werk. Dus niet alleen over successen, maar ook over wat er mis ging en over leer- en verbeterpunten. 13 jaar lang hebben we onze jaarstukken laten beoordelen door de Transparantprijs, die in 2017 werd opgeheven. Dat we drie keer de Transparantprijs wonnen in de categorie kleine organisaties en acht keer genomineerd werden, was de kroon op ons werk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) noemde SPZA een voorbeeldinstelling die o.a. op transparantie heel goed scoorde.

Links:

strategie

SPZA wil haar doelen bereiken door:

 • bevordering van beter onderwijs in Zuid-Afrika;
 • vergroting van het publieke bewustzijn in Nederland;
 • succesvolle fondsenwerving en in Zuid-Afrika;
 • slagvaardig, doeltreffend en proactief te werk te gaan.

bevordering van beter onderwijs
Lokaal ownership staat voorop. Wij streven naar ontwikkeling op gang te brengen, ondersteunen en structureel verbeteren. Bijvoorbeeld door workshops over fondsenwerving en netwerken aan te bieden.

vergroting van het publieke bewustzijn
Door informatie te geven over ons werk en dat van onze partners. En over de situatie in Zuid-Afrika.

succesvolle fondsenwerving
Wij huldigen het 'Do ut des' principe: geef opdat je zult krijgen. Bestuursleden zijn zelf ook donor, treden op als actieve fondsenwerver en nemen een deel van de organisatiekosten voor hun rekening. Over de resultaten van onze fondsenwerving rapporteren we in ons jaarverslag. Verder ondersteunen we Zuid-Afrikaanse organisaties bij de fondsenwerving in eigen land en daarbuiten.

slagvaardig, doeltreffend en proactief
SPZA wil bekend staan als een slagvaardige, doeltreffende en proactieve organisatie, die in samenwerking met andere organisaties professioneel opereert, en die door donoren ook als zodanig wordt herkend. O.a. door te streven naar professionaliteit, op gelijkwaardigheid gebaseerde partnerschappen, transparantie en toekomstgericht denken en doen.

Links:

gedragscodes en richtlijnen

We houden ons aan gedragscodes en richtlijnen voor goede doelen. De meeste gedragscodes zijn bedoeld om het vertrouwen van het publiek in fondsenwervende organisaties te bevorderen. 

SPZA houdt zich vrijwillig aan de volgende gedragscodes en richtlijnen:

 • Gedragscode Partos, Branchevereniging voor Internationale Samenwerking.
 • Gedragscodes en richtlijnen van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI).
 • Gedragscodes en richtlijnen van het Instituut Fondsenwerving (IF).
 • ePhilanthropy Code of Ethics.
 • Code Wijffels (Commissie Goed Bestuur voor Goede Doelen). 
 • Raad voor de Jaarverslaggeving.

privacy

Ons privacybeleid is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht werd. 

anbi en cbf

Als door de Belastingdienst erkende ANBI voldoen we aan de eisen van de Belastingdienst. Tot en met 2020 waren we CBF keurmerkhouder. Omdat we vanaf 2021 geen fondsenwervende instelling meer zijn, bood het keurmerk voor ons geen meerwaarde meer. Ook omdat het keurmerk en de daaraan gekoppelde toetsingen geld kosten leek het ons daarom beter het keurmerk op te zeggen. In het antwoord op onze opzegbrief noemde het CBF ons een "voorbeeldinstelling. Transparant, leesbare jaarstukken, governance, impact zijn wat mij betreft allemaal onderdelen waar jullie heel goed op scoren. Jullie leggen de organisatie ook zelf steeds kritisch tegen het licht en dat kom ik wel eens anders tegen."

 

ANBI logo aangepast 10082015

 

Links:

overheadkosten

We willen de overheadkosten zo laag mogelijk houden. De afgelopen jaren kwamen we niet boven de 2%.

 • Alle donaties via de donatieknop op de SPZA website komen voor tenminste 95% (meestal 98-99%) ten goede aan de projecten.
 • Voor donaties via de donatieknop op Geef.nl rekent deze organisatie ca. 5% voor verwerkingskosten.

We verantwoorden alle kosten in de jaarrekening. Zie voor jaarrekeningen en accountantsverklaringen de webpagina Publicaties. In Vinger aan de Pols geven we maandelijks een overzicht van de financiële stand van zaken.

Links:

 

de mensen achter spza

Wij vertellen u graag wat meer over de mensen achter SPZA: stichters, bestuursleden en vakspecialisten.

Stichters Janna Sauer en Ricus Boerma

 

twee stichters
Stichting Projecten Zuid-Afrika - South Africa Foundation is op 17 april 2000 opgericht door J.A. Saüer en H.O.G. Boerma.

Janna Sauer (1919-2010) heeft haar sporen verdiend in het ziekenhuiswezen. In haar laatste baan was ze verpleegkundig directeur van het Diaconessenziekenhuis in Groningen. Direct na de Tweede Wereldoorlog was ze betrokken bij de organisatie van vakantiekampen voor uitgehongerde kinderen uit Amsterdam. Haar leven lang bracht ze het Afrikaanse 'Ubuntu' in praktijk. Wij gedenken haar in een in memoriam.

Ricus Boerma (1947-2013) was landbouweconoom en bedrijfskundige. In 1998 heeft hij samen met zijn vrouw en een groep jongeren de Zwelihle Summer School, de eerste holiday school, opgezet. Hij stak veel tijd in de stichting, adviseerde het bestuur en woonde de bestuursvergaderingen bij. Samen met bestuursleden heeft hij veel partners en projecten in Zuid-Afrika bezocht. Hij kende het land goed en beschikte over een uitgebreid netwerk. Ook Ricus gedenken we in een in memoriam.

Links:

 

spza bestuur

 

zes bestuursleden

We zijn momenteel met z'n vieren, Riekje de Vries (voorzitter), Martje Nooij (secretaris), Petra Lasschuit (penningmeester) en Diet Grosheide (vice-voorzitter). We hebben twee vacatures. Iedereen werkt pro bono en er worden geen onkostenvergoedingen betaald. Bezoeken aan de partners in Zuid-Afrika zijn voor eigen rekening en risico. We hebben de drie programma's verdeeld over portefeuilles. Twee bestuursleden zijn verantwoordelijk voor een portefeuille, de anderen hebben de rol van toezichthouder. We werken steeds volgens het 'vier-ogen-systeem'. Klik op de link hieronder voor meer informatie over governance, bestuurstaken en nevenfuncties, rooster van aftreden. Een formele door bestuursleden ondertekende Verantwoordingsverklaring staat op deze website. Het bestuur wordt terzijde gestaan door Herman van Wissen als adviseur.

Bestuursmutaties. De laatste bestuursmutaties waren:

 • 2 april 2020: aftreden Katie Oost.
 • 7 januari 2017: aftreden Frits Jansen.
 • 2 april 2015: benoeming Katie Oost.
 • 7 januari 2012: benoeming Frits Jansen.

Links:

 

vakspecialisten

Het SPZA bestuur wordt ondersteund door een aantal vakspecialisten. Dit zijn enthousiaste particulieren en zzp'ers die pro bono hun expertise inzetten voor het professionaliseren van de stichting. We krijgen o.a. steun bij de website, nieuwsbrief Ubuntu en de redactie en vormgeving van publicaties. Dankzij onze vakspecialisten: 

 • Neemt een Kascommissie (Helene Koesen) onze jaarrekening door.
 • Beschikken we over duidelijke infographics.
 • Hebben we een fraai en opvallend logo.
 • Verschijnen er jaarlijks twee (t/m 2013 vier) edities van onze nieuwsbrief Ubuntu.
 • Wordt onze website constant verbeterd.
 • Hebben we enkele fraaie posters.

Ook helpen als vakspecialist? Neem dan contact op!

Links:

 • Aanmelden voor onze nieuwsbrief Ubuntu kan via de link in de bruine balk onderaan deze pagina. De meest recente edities staan op de webpagina Publicaties.
 • Eerlijke Wijnlijst (Pdf)
 • Voor posters en folders zie webpagina Publicaties.

 

partners in zuid-afrika

Met onze Zuid-Afrikaanse partners delen we een gezamenlijke doelgroep (kinderen en jongeren in townships) en inzicht in het belang van ontwikkelingswerk. Wederkerigheid, vertrouwen, eerlijkheid en transparantie zijn belangrijke elementen van de relatie met onze partners. Af en toe nemen we afscheid van een of meer partners en verwelkomen we nieuwe. Daarover rapporteren we in ons jaarverslag.

goede communicatie
Een partnerschap staat of valt met goede communicatie. We vragen onze Zuid-Afrikaanse partners om eerlijke en realistische rapportages en moedigen hen aan om leer- en verbeterpunten te benoemen. We wisselen jaarstukken met elkaar uit en een uitgebreid profiel van onze organisaties. Bij wijze van voorbeeld staat het SPZA profiel op deze website.

Onze partners zijn bij uitstek de kenners van de cultuur en de context in Zuid-Afrika. Dat is naast hun enthousiasme en professionaliteit een belangrijke toegevoegde waarde. We hebben regelmatig contact per telefoon, fax en e-mail. Persoonlijke bezoeken vinden we ook belangrijk. Vanwege de coronapandemie en klimaatverandering staan persoonlijke bezoeken op een laag pitje.

hoe we partners selecteren
Er zijn veel projecten, scholen en andere organisaties in Zuid-Afrika die steun nodig hebben. Wij hanteren duidelijke selectiecriteria. Bij onze selectie letten we o.a. op doelgroep, regio, soort organisatie, activiteiten, ownership, capaciteitsopbouw en transparantie. 

hoe we partners ondersteunen
We steunen onze partners op diverse manieren:

 • We geven financiële steun, maar alleen als anderen dat ook doen. Niet alle partners krijgen financiële steun, soms delen we alleen informatie en ons netwerk.
 • We moedigen partners aan om vrijwilligers in te zetten en om te onderhandelen met bedrijven ter plaatse over giften, ook in natura.
 • We helpen met het leggen van contacten tussen onze partners en andere donoren.
 • We maken voor partners een speciale nieuwsbrief met tips over websites, publicaties en donororganisaties. Ook partners leveren daar informatie voor aan.

Meer informatie over onze partners vindt u via onderstaande links.

Links:

 

 

 

if you want to go fast, go alone. if you want to go far, go with others. afrikaans gezegde

donateurs

Stichting Projecten Zuid-Afrika is zeer gelukkig met de steun die ze krijgt van particulieren, organisaties en bedrijven. We hopen dat hun 'testimonials' ook ù enthousiast maken over ons werk. 

alles van waarde is weerloos
Een deel van onze particuliere donateurs komt uit het netwerk van stichters en bestuursleden. Bestuursleden zijn zelf ook donateur: ze geven geld, tijd en expertise omdat ze geloven in wat ze doen. Onze vakspecialisten doneren tijd en expertise, sommigen ook geld.

Sponsorouders Jan en Ilka schreven: "Lucebert zei het al, alles van waarde is weerloos. De waarheid daarvan is pas helemaal doorgedrongen toen we zelf een kindje kregen. Elk kind zou toegang moeten krijgen tot huisvesting, voedsel, onderwijs... We willen mee zorgen voor kinderen die het slechter hebben, al kan het maar op kleine schaal. SPZA werkt direct en transparant."

wederzijds leerproces
Organisaties die ons als partner of als co-financier assisteren zijn erg belangrijk. Een compleet overzicht van alle organisaties die ons € 200 of meer schonken vindt u in het overzicht van donoren.

Impulsis schreef over ons: "Een grote groep vrijwilligers en professionals zijn zowel in Zuid-Afrika als in Nederland bij de projecten betrokken en er is van een duidelijke interactie sprake. Het leerproces is dus wederzijds!"

Stichting Projecten Zuid-Afrika is blij met de steun van serviceclubs. Wist u dat u als serviceclub bij diverse fondsen terecht kunt voor extra geld (verdubbeling of meer) voor uw sponsoractie? Kijk dan op de website Serviceclubs in Nederland (SIN). Kiwanisclub Krommerijn-Zeist: "Tekenend was de betrokkenheid, een verademing was de openheid in verslaglegging en de gedetailleerde financiële afronding van projecten."

gewoon een goed gevoel
Stichting Projecten Zuid-Afrika wordt geholpen door bedrijven die tijd en expertise aanbieden en/of financiële steun. We vermelden ze in onze jaarverslagen en in het overzicht van donoren.

Accountant Wim Bartels van KPMG zag hoe in veertig jaar tijd de waarde van gebouwen, machineparken en andere bezittingen kelderde als prijsbepalende factor voor een aandeel: 'Vandaag de dag bepalen zaken als de kracht van het merk, reputatie en een goed MVO-beleid voor 80% de beurswaarde.'

Directeur-eigenaar van Beoptimized over SPZA: "Wij kunnen met onze kennis en expertise op het gebied van internet marketing een kleine bijdrage leveren aan het succes van SPZA. Geeft gewoon een goed gevoel!"

We hebben de 'getuigenissen' van particulieren, organisaties en bedrijven bij elkaar gezet in Testimonials.

Links: 

toegevoegde waarde

Tot onze toegevoegde waarde rekenen we o.a.: 

 • de manier waarop we over output, outcome en impact van onze Zuid-Afrikaanse partners rapporteren
 • succesvolle bevordering van vrijwilligerswerk door jongeren uit townships
 • streven naar duurzaamheid
 • onze kennis van en netwerk in Zuid-Afrika
 • ons succes bij de Transparantprijs voor goede doelen (8x genomineerd waarvan 3x gewonnen).

 

TP spin

 

Beoordeling Transparantprijs

 

Lees meer over onze toegevoegde waarde in het document Over SPZA.

Links: 

 • Meer over Toegevoegde waarde, zie Over SPZA (Pdf)
 • In ons document over Impact (Pdf) staan o.a. citaten van kinderen, jongeren en organisaties over de resultaten van ons werk en dat van onze partners

 

swot spzaswot- en risicoanalyse

In de SWOT hierboven noemen we enkele sterke en zwakke punten (strengths en weaknesses) en de kansen en bedreigingen (opportunities en threats).

In 2013 maakten we met de hulp van PWC een uitgebreide risico-analyse. Op basis daarvan hebben we onze werkwijze en procedures op diverse punten aangepast. 

Links:

 • Meer over SWOT-analyse en risicoanalyse, zie Over SPZA (Pdf)

 

fondsenwerving

Stichting Projecten Zuid-Afrika is een fondsenwervende organisatie. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van giften en subsidies. Fondsen worden geworven bij particulieren, bedrijven en organisaties. We werven fondsen op diverse manieren:

 • Met projectvoorstellen, acties en presentaties.
 • We moedigen bestaande en nieuwe donateurs aan om te doneren via onze website. Tenminste 95% (meestal 98-99%) van deze donaties wordt aan projecten besteed.
 • Via de website van Geef. Zij rekenen kosten, 5%, die ze in mindering brengen op het bedrag dat wij ontvangen.
 • Via het TransGivingEurope netwerk. Dankzij dit netwerk kunnen donateurs buiten Nederland hun gift aan SPZA in eigen land aftrekken van de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie Tax Effective Cross Border Donations.

We maken geen gebruik van betaalde intermediairs zoals marketing bureaus en call centres.

Links:

one i give you is worth more than one i love you. afrikaans gezegde

communicatie

SPZA streeft naar een betere toekomst voor kinderen en jongeren in Zuid-Afrika. Daarom geven we ook informatie over de situatie in Zuid-Afrika. Dat voor een groot deel van onze doelgroep beter onderwijs niet of heel traag op gang komt, is reden tot grote zorg. Toch blijven we positief en we willen dat met onze berichtgeving ook uitstralen.

betrokken
Aan spraakmakende communicatie doen we niet en we maken geen gebruik van reclametechnieken. Onze eigen berichtgeving combineren we met uitspraken van partners en doelgroep. Met die aanpak streven we naar een evenwichtige mix van feiten en cijfers en de beleving van de mensen waar we mee samenwerken, onze gezamenlijke doelgroep en onze eigen beleving. Onze toonzetting is realistisch en betrokken.

belanghebbenden
In onze communicatie met belanghebbenden streven we naar openheid, snelheid, kennis delen, win-win relaties en feedback geven en ontvangen. In onderstaand schema geven we per stakeholder-groep de aard van de contacten aan. De meest frequente vorm van contact wordt als eerste genoemd.

 communicatiemix spza

 

In Testimonials hebben we reacties van stakeholders bij elkaar gezet. En we hebben een Klachtenregeling, maar ook een Contactpagina, bijvoorbeeld voor verbetervoorstellen. In onze jaarverslagen rapporteren we over de communicatie in een bepaald tijdvak.

Links: 

Het copyright op alle teksten en beeldmateriaal op deze website berust bij Stichting Projecten Zuid-Afrika, tenzij anders vermeld. Onze Zuid-Afrikaanse partners hebben toestemming gegeven om het beeldmateriaal te maken c.q. te gebruiken. Wij willen u via deze website zo goed mogelijk van informatie voorzien. En uw privacy waarborgen. Lees de pagina over Privacy.

© 2015 Stichting Projecten Zuid-Afrika -  Website gemaakt door Be Optimized